top of page
Banner.png

公司機關團體客製化團體活動

馬術社團成立 
Corporate Activities  

Equestrian Club

4815985781583452956.65356ae4b0e29493ccb8d8bc798eff9d.22111202.JPG

02 Jan 22023

北區四校EMBA高爾夫聯誼賽

Taipei Tech EMBA Program

Golf Tournament

2023Jan02 EMBA - 07.JPG

10 Nov 2022

資誠聯合會計師事務所公司團體活動

PwC Taiwan​ Company Outing

4815985781583452956.55df6a01b6d90914037fdbd566250bea.22111202.JPG
bottom of page